Kalendář událostí

<<  Únor 2019  >>
 po  út  st  čt  pá  so  ne 
      1  2  3
  7  8  910
14151617
212224
28   

Úřední deska

Zápis ze zasedání zastupitelstva 6.11.2017

č.j.   37/2017/js

Zápis ze zasedání zastupitelstva konaného dne 06. 11. 2017 od 19:00

 

Přítomni: J. Nusl, st.; J. Sojaková, D. Bartoš, F. Karas, V. Kuba

Omluveni: R. Buchová, J. Táborská

 

Navržený program:

1) Program zasedání, jmenování ověřovatelů zápis

2) Návrh rozpočtu na r. 2018

3) Aktualizace pozemků: obec Lešetice – B. Holec

4) Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č.106/1999 Sb. – FÓRUM 50%, o.p.s

5) Žádost o aktualizované údaje týkajících se „ Zdrojů požární vody“

6) Žádost o příspěvek MAS PODBRDSKO

 

Jednání:

ad 1) Program schůze byl schválen – v počtu pro 5 hlasů. Ověřovatelé zápisu F. Karas a V. Kuba - schváleno v počtu 5 hlasů

ad 2) starosta obce přečetl návrh Rozpočtu pro rok 2018. Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh rozpočtu pro rok 2018. Při zpracování ročního rozpočtu se vycházelo z Rozpočtového výhledu na r. 2015 – 2018. Rozpočet je navržen jako schodkový s tím, že schodek hospodaření bude uhrazen z finančních prostředků minulých let. - schváleno v počtu 5 hlasů

ad 3) zastupitelé projednali situaci ohledně aktualizace obecních pozemků – v rámci akce vypořádání přihrazení obecních pozemků, konkrétně p.č. 66/12 o výměře 5m2 v k.ú. Lešetice /jedná se o nově vzniklou parcelu, zapsanou dle nového geometrického plánu, která vznikla rozdělením pozemku p.č. 66/1 v k.ú. Lešetice/. Zastupitelé odsouhlasili prodej výše zmíněného pozemku za 50Kč/m2. Dále projednali požadavek týkající se části p.č. 45 o výměře 25m2, s tím že tato část zůstane v trvalém vlastnictví obce – schváleno v počtu 5 hlasů

ad 4) starosta obce seznámil zastupitele s požadavkem Fórum 50% o.p.s., písemně zašleme naše stanovisko – bereme na vědomí

ad 5) starosta obce seznámil zastupitele s požadavkem na aktualizování údajů týkajících se „ Zdrojů požární vody“, bude řešeno s 1.SčV Příbram – bereme na vědomí

ad 6) starosta obce seznámil zastupitele s iniciativou MAS Podbrdsko, obec o připojení neuvažuje – bereme na vědomí

 

Usnesení:

ad 1) zastupitelstvo obce Lešetice schválilo program schůze a ověřovatele zápisu

Výsledek hlasování:                  Pro: 5               Proti: 0             Zdrželi se: 0

ad 2) zastupitelstvo obce Lešetice schválilo Návrh rozpočtu obce Lešetice na r. 2018

Výsledek hlasování:                  Pro: 5               Proti: 0             Zdrželi se: 0

ad 3) zastupitelstvo obce Lešetice schválilo odprodej části p.č. 66/12 v k.ú. Lešetice

Výsledek hlasování:                  Pro: 5               Proti: 0             Zdrželi se: 0

ad 4) zastupitelstvo obce Lešetice bere na vědomí 

ad 5) zastupitelstvo obce Lešetice bere na vědomí 

ad 6) zastupitelstvo obce Lešetice bere na vědomí 

 

konec zastupitelstva 21:50

Ověřovatelé zápisu a usnesení:  F. Karas                                                      Starosta:    Jaromír Nusl, st.

                                             V. Kuba

 

Vyvěšeno:                                07. 11. 2017                                                Sejmuto:   30. 11. 2017