Kalendář událostí

<<  Červenec 2018  >>
 po  út  st  čt  pá  so  ne 
        1
  2  3  4  5  6  7  8
101112131415
171819202122
23242526272829
31     

Bioodpad v naší obci

Milí spoluobčané,

„Povinnost třídit kovy a bioodpad od roku 2015 zavedla novela zákona o odpadech, která prošla Sněmovnou v září minulého roku. Sněmovna tak reagovala mimo jiné na varování MŽP před možnými sankcemi Evropské komise, které ČR hrozí při neplnění závazků vyplývajících z evropských směrnic. Patří mezi ně povinnost všech členských států třídit kovy od roku 2015 a snížit ukládání biologicky rozložitelných odpadů na skládky o 50 respektive 65 % v letech 2013 respektive 2020, oproti výchozímu stavu v roce 1995,“ upozorňoval ministr Brabec. 

Podle vyhlášky si obce budou moci vybrat z několika způsobů, jak občanům umožnit třídění kovů i bioodpadů. Bude plně na vedení obcí a měst si zvolit takový způsob, který nejlépe vyhovuje lokálním podmínkám a bude pro obec nejvýhodnější, nejjednodušší i nejlevnější. Mezi způsoby třídění stanovené vyhláškou patří sběr skrze sběrné dvory, velkoobjemové kontejnery, sběrné nádoby, pytlový způsob sběru a v případě bioodpadů i např. bioplynové stanice nebo obecní a komunitní kompostárny. 

Biologicky rozložitelný komunální odpad bude povinností obce třídit každoročně minimálně v období od 1. dubna do 31. října. Kov, stejně jako plasty, papír a sklo pak celoročně, již od 1. ledna 2015. 

Z těchto shora uvedených důvodů v naší obci od 1.4.2015 budou umístěny dva kontejnery hnědé barvy o objemu 1100 l (viz. foto níže), do kterých je možné biologicky rozložitelný odpad uložit.

Svoz bioodpadu byl vyjednán se svozovou společností SVZ Centrum, která ukládá tento odpad na její kompostárně v lokalitě Bytíz. Prosím věnujte pozornost jaký bioodpad patří do kontejneru.

  

 

VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2014 o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů Ministerstvo životního prostředí stanoví podle§ 17 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 229/2014 Sb.:

§ 1

Způsob zajištění odděleného soustřeďování

složek komunálních odpadů

Oddělené soustřeďování složek komunálních

odpadů může obec provádět prostřednictvím

a) sběrných dvorů,

b) zařízení podle § 14 odst. 1 zákona a v případě

biologicky rozložitelných komunálních odpadů

také prostřednictvím malých zařízení podle

§ 33b zákona,

c) velkoobjemových kontejnerů,

d) sběrných nádob,

e) pytlového způsobu sběru, nebo

f) kombinací způsobů podle písmen a) až e).

§ 2

Biologicky rozložitelné komunální odpady

(1) Obec je povinna zajistit místa pro oddělené

soustřeďování minimálně pro biologické odpady

rostlinného původu, a to minimálně v období

od 1. dubna do 31. října kalendářního roku.

(2) Tato povinnost je splněna také v případě, že

biologický odpad rostlinného původu je s ohledem

na následný způsob využití 1) soustřeďován společně

s biologickým odpadem živočišného původu.

(3) Biologickým odpadem rostlinného původu

se rozumí biologicky rozložitelný komunální odpad,

který neobsahuje, ani nepřišel do kontaktu s biologickým

odpadem živočišného původu nebo s vedlej-

šími produkty živočišného původu.

(4) Biologickým odpadem živočišného původu

se rozumí biologicky rozložitelný komunální odpad,

který obsahuje nebo přišel do kontaktu s biologicky

rozložitelným odpadem živočišného původu z kuchyní

a stravoven.

(5) Obec při soustřeďování odpadu, především

odpadu ze stravovacích zařízení, musí zajistit podmínky

na ochranu veřejného zdraví a životního prostředí,

a to systémem shromažďování, typem nádob

a četností odvozu odpadu.

(6) Povinnost zajistit místa pro oddělené soustřeďování

biologicky rozložitelného komunálního

odpadu je splněna také v případě, že obec má na

svém území zavedený systém komunitního kompostování,

do kterého je umožněno odevzdávat

veškeré rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad

vznikající na území obce.

§ 3

Papír, plasty, sklo a kovy

(1) Obec je povinna zajistit celoročně místa pro

oddělené soustřeďování odpadů papíru, plastů, skla

a kovů.

(2) Povinnost podle odstavce 1 je splněna také

v případě, že jsou s ohledem na systém dalšího nakládání

některé z těchto odpadů soustřeďovány společně,

pokud tím nedojde ke zhoršení využitelnosti

sebraných odpadů v porovnání s tím, pokud by tyto

odpady byly soustřeďovány samostatně.


 

1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro

vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení

(ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu), v platném znění.

§ 4

Nebezpečné komunální odpady

Povinnost zajištění místa pro oddělené soustře-

ďování nebezpečných odpadů obec splní určením

místa k soustřeďování nebezpečných odpadů ve stanovených

termínech, minimálně však dvakrát ročně.

§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna

2015.

Ministr:

Mgr. Brabec v. r.